Items where Subject is "13 EDUCATION > 1303 Specialist Studies In Education > 130309 Learning Sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | F | H | K | L | M | N | P | R | S | W
Number of items at this level: 53.

A

Abu Bakar, Abu Bakar (2015) Strategi guru dalam pembelajaran di Sanggar Bina Prestasi (SBP) al-Huda kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Amirudin, Amirudin (2015) Penerapan metode demonstrasi pada mata pelajaran fikih materi sholat berjama’ah kelas VII MTS Miftahul Jannah Mangkatip Kabupaten Barito Selatan. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Andiani, Mulya Rizkita and Indri, Rianto and Indra, Purnama and Yasa, Rosdian Encouraging to Increase Interest of Reading Among Students. digilib.com. (Unpublished)

Annisa, Siti (2019) Penerapan metode Dril pada mata pelajaran PAI standar kompetensi Al-Qur'an Kelas IV di SDN-6 Pahandut Kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Ardilawati, Beni (2016) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi pokok Dinasti Ayyubiyah Kelas VIII C MTS An-Nuur Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Ayu, Nindy (2017) Language learning strategies in genders’ perspective and their correlation towards TOEFL score achievement of English Department at IAIN Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

F

Farida, Feni (2015) Penggunaan media pembelajaran dalam mata pelajaran fikih materi salat di MIS Raudhatul Ulum Desa Bukit Raya Kabupaten Lamandau. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Fitriani, Fitriani (2015) Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Circ (Cooperative Integrated Reading and Composition) Pada Materi Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an Tentang Manusia dan Tugasnya Sebagai Khalifah di Bumi Kelas X Di SMKN-1 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Fitriani, Fitriani (2015) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe circ pada materi memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi Kelas X di SMKN-1 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

H

Hamdanah, Hamdanah (2018) Peer Review buku Pembelajaran terpadu (konsep, model dan penerapan di sekolah). K-Media, Yogyakarta. (Unpublished)

EC00201934410, 29 Maret 2019 (2019) Pembelajaran terpadu (konsep, model, dan penerapan di Sekolah) (buku). 000138876.

Hamidun, Hamidun (2015) Pengelolaan kelas di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Hartati, Tati (2019) Implementasi penanaman nilai-nilai toleransi melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN I Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Hartati, Zainap (2018) Peer Review Buku Pembelajaran terpadu (konsep, model dan penerapan di sekolah). K-Media.

Hartono, Hartono (2019) Penerapan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau 1 Kabupaten Pulang Pisau. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Hoiriah, Ni'mah (2019) Program tahsin membaca Al-Qur'an sebagai upaya meningkatkan prestasi siswa pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Muhajirin Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Humairah, Humairah (2016) Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui pendekatan PAIKEM di SDN 1 Samuda Kecil Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Ajaran 2015/2016. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

K

Kadirin, Kadirin (2016) Problem pelaksanaan praktik membaca al-Quran (PMQ) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya semester ganjil tahun akademik 2015/2016. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Kamaliah, Kamaliah (2016) Upaya meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an surah pendek siswa Kelas V MIN Banturung Kota Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Kamariah, Siti (2016) Penerapan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) pada mata pelajaran fiqih materi macam-macam najis siswa Kelas VII MTS An Nur Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Khairunnisa, Eka (2019) Penerapan metode bermain peran (role playing) mata pelajaran PAI dan budi pekerti materi kerjasama dan tolong menolong kelas II SDN-1 Pahandut Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Kholidin, Hasan (2019) Penerapan metode resitasi untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an hadis Materi tajwid (hukum lam dan ra’) kelas VIII di MTS Fathul Jannah Palangka Raya”. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Kurniasih, Kurniasih (2019) Implementasi Madrasah Ramah Anak (MRA) di MTsN 1 Kota Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

L

Latifah, Latifah (2019) Komunikasi interpersonal guru PAI dengan siswa dalam proses pembelajaran melelui kecakapan Behavorial di Madrasah Ibtidaiyah Assalam Martapura Kabupaten Banjar. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

M

Mahmudah, Mahmudah (2019) Problem guru kelas dalam menerapkan pembelajaran tematik di MIN 3 Kota Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Majidah, Nurul (2018) Implementasi model pembelajaran tahfiz di Rumah Tahfiz Hidayatul Muhibbin Buntok Kabupaten Barito Selatan. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Mansari, Nurtini (2016) Pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran Fiqih Kelas XI di MA Muslimat NU Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Masgi, Masgi (2016) Manajemen Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Minariah, Minariah (2019) Pendekatan individual dan konstektual dalam pembelajaran PAI di SDIT Al – Furqon Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Moh. Noor, Hidayat (2015) Internalisasi Nilai-nilai Multikultural Tafsîr Ar-Rāzi dalam Pengembangan Pendekatan Pembelajaran Tafsîr. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Musthafa, Nurul (2016) Perbedaan penerapan metode iqro’ di TKQ/TPQ Al-Hakam dan TKQ/TPQ Nurul Hikmah Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Muthi’ah, Ririn (2016) Penerapan pembelajaran model lesson study di SDN-1 Tumbang Tahai Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

N

Ningsih, Siti Wulan (2011) Analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel laskar pelangi. Undergraduate thesis, STAIN Palangka Raya.

Nurhidayati, Nurhidayati (2016) Pelaksanaan model cooperative learning tipe script dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Al-qur’an Hadis pokok bahasan toleransi dalam perspektif Islam Kelas VII MTs An-Nur Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Nurhidayati, Nurhidayati (2019) Perbandingan hasil belajar mata pelajaran PAI pada siswa yang memiliki gaya belajar berbeda dengan menggunakan STAD di kelas VII SMPN-1 Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

P

Prameswari, Dwi Hidayanti (2016) Strategi pembelajaran tematik di RA Perwanida-1 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Pujiati, Pujiati (2018) Strategi penguatan pendidikan karakter pada siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Mujahidul Amin Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Purwasih, Nengsih (2019) Pelaksanaan penilaian aspek afektif pada mata pelajaran PAI di SD IT Sahabat Alam Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

R

Rahman, Fajeri Khairur (2015) Analisis model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)pada materi sistem pencernaan terhadap siswa kelas VIII SMPN-2 Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Refendi, Iyus (2019) Penerapan tehnik symposium pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) dalam meningkatkan hasil belajar siswa jurusan SAR kelas X DI SMKN-2 PALANGKA RAYA. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Rochamin, Rochamin (2016) Strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pendekatan ekspositori di SMPN-1 Sematu Jaya Kabupaten Lamandau. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Rusminah, Siti (2019) Pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk perilaku siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

S

Safitri, Dina Aprilia (2019) Pengaruh pembelajaran TAPSS (Thinking Aloud Pair Problem Solving) terhadap hasil belajar peserta didik materi ketentuan khutbah,tablig dan dakwah kelas XI di SMAN 2 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Sapuadi, Sapuadi (2019) Strategi Pembelajaran. Harapan Cerdas, Medan.

Scorpiona, Mela (2019) Implementation of using photograph on students’ writing ability at the eleventh class of SMA Negeri 4 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Suciati, Suciati (2016) Penerapan model pembelajaran problem based learning mata pelajaran akidah akhlak pada siswa Kelas VII MTs An Nur Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Supandi, Supandi (2016) Penerapan pembelajaran model kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) pada Pelajaran Al-Qur’an Hadis di MA Muslimat NU Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Suriyati, Mursidah (2018) Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran mata pelajaran PAI kurikulum 2013 di SDN Percobaan Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

Susilawati, Annis (2016) Pelaksanaan pembelajaran model inkuiri pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi ayat-ayat Al-qur’an tentang toleransi Kelas XI MIPA 5 di SMA Negeri 2 Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Syahrin, Jumratul (2016) Strategi pembelajaran kooperatif tipe everyone is a teacher here pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMA NU Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Syamsiah, Syamsiah (2016) Latar belakang kesulitan belajar anak mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas VII di SMP Banturung Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Syamsul, Hadi (2015) Kinerja Guru dalam Pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya. Masters thesis, IAIN Palangka Raya.

W

Wahyuni, Ika (2016) Penerapan model pembelajaran snowball throwing pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Kelas VIII B MTs Muslimat NU Palangka Raya. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

This list was generated on Fri Apr 10 09:50:27 2020 WIB.